Eco-urbanism - published works1. Velimir Lj. Ćerimović (2012), "2D" ili "3D" regulativa, planiranje i upravljanje urbanim i regionalnim prostorom ("2D" or "3D" regulation, planning and management of urban and regional area), Zbornik radova "Gradovi u XXI veku – lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd, (str. 289-300), 711.1:352.078(082) ; ISBN 978-86-82657-97-2 (GF) ; COBISS.SR-ID 189609228
2. Velimir Lj. Ćerimović (2012), Klimatske promene i planiranje urbanosredinskog prebivališta (Climate change and planning urban environmental residence), Časopis "Tehnika", Broj 66 (2012) 4., Godina LXVII, Beograd, (str. 523-529.), UDC: 551.583.588:502.33, UDC: 62(062.2) (497.1), ISSN 0040-2176
3. Velimir Lj. Ćerimović (2011), (Ne)održivo "2D" planiranje struktura urbanog i predeonog pejzaža u uslovima klimatskih promena ((Un)sustainable "2D" structure of the urban planning and landscape scenery in terms of climate change), Zbornik radova "Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena", Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (str. 137-172.), 711.4:551.583(082), ISBN 978-86-907727-7-3, COBISS.SR-ID 187362060; www.dub.org.rs
4. Velimir Lj. Ćerimović (2011), Korporatokratija i gradograditeljstvo (Korporata-ism and cities-architectural), Časopis za urbanizam, arhitekturu i dizajn "Arhitektura", Broj 163-164., Asocijacija srpskih arhitekata – Arhitektonski forum, Beograd & Podgorica, (str. 20-21.), ISSN 1452-9750
5. Velimir Lj. Ćerimović (2011), Urbanizacija ili pseudourbanizacija (Urbanization or pseudo-urbanization), Časopis "Nasleđe", Broj 17., Godina VIII, Filološko-umetnički fakultet (FILUM) Kragujevac, Kragujevac, (str. 39-63), UDK 711.4:504.63; ISSN 1820-1768=Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
6. Velimir Lj. Ćerimović (2011), Pseudourbanizacija kao posledica zakonske i urbanističke terminologije (Legal consequences of urban and terminology), Časopis "Tehnika", Broj 65 (2011) 1., Godina LXVI, Beograd, (str. 27-34.), UDC:711.4-63, UDC: 62(062.2) (497.1), ISSN 0040-2176
7. Velimir Lj. Ćerimović (2011), Neodržive pseudourbane posledice zakonske i urbanističke terminologije (Unsustaineble pseudo-urban consequences of legal and urban terminology), Glasnik Srpskog geografskog društva, Broj 3., Sveska XCI, Beograd, (str. 117-138), UDC 911.375.227; ISSN 0350-3593 ; Originalan naučni rad; 0350-35931103117C.pdf - Adobe Reader
8. Velimir Lj. Ćerimović (2011), Pseudourbanizacija i korporatokratija protiv održivog razvoja (Pseudo-urbanization and Korporata-ism against sustainable development), Proceedings 5th International scientific conference "Architecture, civil engineering – modernity", Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Varna, Bulgaria, (str. 267-279.), ISSN 1314-3816
9. Velimir Lj. Ćerimović (2010), Održiva urbanizacija i neodrživa pseudourbanizacija (Sustainable urbanization and unsustainable pseudourbanization), Časopis "Savremeno graditeljstvo", Broj 04, Godina II, Zavod za izgradnju a.d. Banjaluka, Republika Srpska, Banjaluka, (str. 28-38.), UDK 711.4:502; UDK 711; ISSN 1986-5759; www.zibl.net
10. Velimir Lj. Ćerimović (2010), Održivost, građena sredina i klimatske promene (Sustainability, developed emvironment and climate change), Zbornik (pdf) "Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu i pratećoj industriji", Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta "Union" Beograd i Asocijacija geofizičara Srbije, Beograd, (str. 300-309.), ISBN 978-86-913953-0-8 (AGS), COBISS.SR-ID 178214668
11. Predrag V. Milošević – Velimir Lj. Ćerimović (2010), Eko-grad Beograd – kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost (Eco-city Belgrade – continuity of sistemiʼs failures in sustainability), Časopis "Izgradnja" 64 (2010) 1-2, 3-6., Broj 1-2., Godina LXIV, Beograd, (str. 47-70.), UDK 502.131.1(497.11), UDK 624+71+72(05), ISSN 0350/5421; UDK 624+71+72(05), COBIS.SR-ID 55831; http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0350-54210702007F
12. Velimir Lj. Ćerimović (2010), Moći zakonodavne i urbanističke kvazistručne terminologije, i vice versa: Peti parkić Beograd – Trotoari Sarajevo – Akademski park Beograd (Legislative power and urban quasi-professional terminology and vice versa Five park Belgrade - Pavements Sarajevo - Academic park Belgrade), Časopis "Izgradnja" 64 (2010) 9-10., Broj 9-10., Godina LXIV, Beograd, (str. 553-570.), UDK 712:711.4;502.131.1, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421
13. Velimir Lj. Ćerimović (2009), Efekti marginalizacije i diskontinuiteta pejzažno-arhitektonsko-urbanih struktura u građenoj sredini (Efekts marginalization and discontinuity landscape-architectural-urban structure built environment), Zbornik radova (CD ) "Kontinuitet-diskontinuitet u planiranju gradova", Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (str. 142-163.), ISBN 978-86-907727-5-9.; www.dub.org.rs
14. Predrag V. Milošević – Velimir Lj. Ćerimović (2009), Eko-grad Beograd – kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost (Eco-city Belgrade – continuity of sistemiʼs failures in sustainability), Zbornik radova (CD ) "Kontinuitet-diskontinuitet u planiranju gradova"., Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (str. 36-62.), ISBN 978-86-907727-5-9.; www.dub.org.rs
15. Velimir Lj. Ćerimović (2008), Plansko-urbanistička i zakonodavna terminologija u funkciji pseudourbanizacije (Planning and urban development and legislative terms in the function of pseudo-urbanization), Zbornik radova "Nova urbanost – Integracija – Dezintegracija grada?", Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (str. 71-94.), 711.4.01 (082); ISBN 978-86-907727-4-2.; www.dub.org.rs
16. Velimir Lj. Ćerimović (2008), Plansko-urbanistička terminologija na štetu ekourbanih resursa (Plan-urbanistic terminology to the detriment of eco-urban resources), Međunarodna naučna konferencija "Životna sredina danas" (International conference on "Environment today"), Časopis "ECOLOGICA", Broj 16., Godina XV, Beograd, (str. 171-180.), UDC:502.33.34.001.4:728.1(1-22)=861; UDC:502; YU ISSN 0354-3285
17. Velimir Lj. Ćerimović (2008), Pseudourbanizacija ugrožava kvalitet vazduha u gradovima i naseljima Srbije (Pseudo-urbanization threatens air quality in cities and towns Serbia), Zbornik radova "Kvalitet zaštite vazduha 2008", Privredna komora Srbije – Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Društvo za čistoću vazduha Srbije, Beograd, (str. 233-247.), 502/504(082); 502.3(497.11)(082); 614.71(082); 66.071.9(082); ISBN 978-86-80809-43-4
18. Velimir Lj. Ćerimović (2008), Plansko-urbanistička terminologija na štetu ekourbanih resursa (Plan-urbanistic terminology to the detriment of eco-urban resources), Zbornik "Životna sredina danas" (International conference on "Environment today"), Društvo "ECOLOGICA", Beograd, (str. 134-136.), 502/504(048); ISBN 978 – 86 – 904721 – 4 – 7
19. Velimir Lj. Ćerimović (2007), Eko-urbana (ne)kultura ugrožava kvalitet vazduha (Eco-urban (non)culturethreatensair quality), Zbornik radova "Zaštita vazduha 2007", Društvo za čistoću vazduha Srbije & Privredna komora Srbje, Beograd, (str. 183-189.), 502/504 (497.11) (082); 502.3 (497.11) (082); 614.71 (082); 66.071.9 (082); ISBN 978-86-80809-38-0
20. Velimir Lj. Ćerimović (2007), Eko-urbana (ne)kultura i globalno zagrevanje (Eco-urban (non)cultures and global warming), Časopis za urbanizam, arhitekturu i dizajn "Arhitektura", Broj 115., Asocijacija srpskih arhitekata – Arhitektonski forum, Beograd & Podgorica, (str. 8-9.), ISSN 1452-9750
21. Velimir Lj. Ćerimović (2006), Planski dokumenti, legislativa, terminologija i kulturno-parkovno nasleđe (Planning documents, legislation, terminology and cultural- park heritage), Zbornik radova "Rekonstrukcija i revitalizacija grada", Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (str. 133-145.); 7.11-168(082), ISBN 86-907727-2-3.; COBISS.SR-ID 135682060
22.Velimir Lj. Ćerimović (2013), Neodrživi "2D" principi Nove atinske povelje u odnosu na urbanu i životnu sredinu (Unsustainable "2D" principles of the New Athens Declaration on urben areas and environment), Zbornik radova V. naučno-stručne konferencije "Zaštita životne sredine u planskoj i tehničkoj dokumentaciji 2013" (CD), Udruženje inženjera Beograda (UIB) i Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, (pp. 8-27); ISBN: 978-86-915671-1-8
23. Velimir Lj. Ćerimović (2013), Održivi ekoreciprocitet fizičkih struktura u funkciji održivog grada (Sustainable eco-reciprocity of physical structure as a function of sustainable city), Zbornik radova - BAB-Balkanski arhitektonski bijenale 2013. (BAB-Balcan Architectural bienale 2013.) i Internacionalna naučna konferencija "Uloga grada u savremenim društvima" (CD) (Proceedings of the International Scietntific Conference Balcan Architectural Bienale 2013. "The city's role in conteporary society"), Balkansko Arhitektonsko Bijenale, Beograd, (pp. 296-306); ISBN: 978-86-916755-0-9
24.Velimir Lj. Ćerimović (2013), Sustainable Architecture of Urban Environmental Landscape, Magazine "Tehnika", vol. 68, no. 6, pp. 1022-1030.
25.Velimir Lj. Ćerimović (2013), Decade of the New charter of Athenes and unsustainable 2D visions of cities, Bulletin of the Serbian geographical society, Tome XCIII, no. 3, pp. 73-104.
26. Ćerimović, Lj. Velimir (2014). (Ne)održivost Nove atinske povelje i 2D vizija o gradu, Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu "m-Kvadrat", broj 66 (April), Mostar, str. 34-41. ISSN 2303-5099