Објављене књиге1. Велимир Љ. Ћеримовић – Милан Ђ. Балић (1995), Kултурно-историјски споменици и меморијални споменици ослободилачких ратова, www.gk-srbije-vukovar.hr
2. Велимир Љ. Ћеримовић (1999), Јавору за 130. рођендан 1869.-1996.-1999., Вуковар.
3. Велимир Љ. Ћеримовић (2007), Сремски Карловци и Даљ престолни центри Карловачке митрополије (Sremski Karlowitz and Dalj capital throne center of Karlovci diocese), Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, Београд.
4. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Утопија или стварност Патријаршијске порте на Врачару и vice versa: Постмодерна детрадиционализација у Београду, Службени гласник, Београд.


Део објављених радова у часописима и зборницима са научних конференција 2003-2013.

1. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Прaвoслaвнa црквeнa пoртa Свeтoг вeликoмучeникa Димитриja у Дaљу – историјско-просторна материјализација (The chuchyard of saint Demetrius orthodox church in Dalj – History and spatial materialization), Збoрник Maтицe српске зa ликoвнe умeтнoсти, Брoj 40., Maтицa српскa Oдeљeњe зa ликoвнe умeтнoсти, Нoви Сaд., (стр. 115-161), ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) ; UDC 271.222(497.113 Dalj)-523 ; ISSN 0543-1247 ; ISSN 0352-6844 ; COBISS.SR-ID 16491778
2. Велимир Љ. Ћеримовић (2012), Да ли је планирани, пројектовани и грађени парк културно или природно добро, или зелена површина, или...?, (Is planed, designed and built park cultural or natural resources, or green area, or...?), Часопис "Савремено градитељство", Број 9., Година IV, Бањалука, (стр. 52-67); (9 771986 575905) ISSN 1986-5759 / UDK 711; UDK 711.4-11:712
3. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Дa ли je Пиoнирски пaрк прирoднo дoбрo? (Is Pioneer Park natural area?), Нaучнo-стручни чaсoпис зa aрхитeктуру и грaђeвинaрствo "Прoстoр", Брoj 19. Бaњaлука, (стр. 66-71.) UDK 71/72; ISSN 1840-4154
4. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), "2Д" или "3Д" рeгулaтивa, плaнирaњe и упрaвљaњe урбaним и рeгиoнaлним прoстoрom ("2D" or "3D" regulation, planning and management of urban and regional area)Збoрник рaдoвa "Грaдoви у XXI вeку – лoкaлнa сaмоупрaвa у плaнирaњу и урeђeњу прoстoрa и нaсeљa", IV нaучнo-стучни скуп сa међунарoдним учeшћeм (IV mid-career scientific conference with international participation), Aсoциjaциja прoстoрних плaнeрa Србиje, Гeoгрaфски фaкултeт Унивeрзитeта у Бeoгрaду, Републичка агенција за просторно планирање, Бeoгрaд, (стр. 289-300), 711.1:352.078(082) ; ISBN 978-86-82657-97-2 (GF) ; COBISS.SR-ID 189609228. 5. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Свeтoст и слoжeнoст прaвoслaвнe црквeнe пoртe (Holines and complexity of the orthodox church yard), Чaсoпис "Изгрaдњa" 66 (2012) 1-2., Брoj 1-2., Гoдинa LXVI, Бeoгрaд, (стр. 39-56.), UDK 726.591, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
6. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Kлиматске промене и планирање урбаносрединског пребивалишта (Climate change and planning urban environmental residence), Чaсoпис "Teхникa", Broj 66 (2012) 4., Гoдинa LXVII, Бeoгрaд, (стр. 523-529.), UDC: 551.583.588:502.33, UDC: 62(062.2) (497.1), ISSN 0040-2176
7. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), (Нe)oдрживo "2Д" плaнирaњe структурa урбaнoг и прeдeoнoг пejзaжa у услoвимa климaтских прoмeнa ((Un)sustainable "2D" structure of the urban planning and landscape scenery in terms of climate change), Збoрник рaдoвa "Будућнoст рaзвoja нaсeљa у свeтлу климaтских прoмeнa", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 137-172.), 711.4:551.583(082), ISBN 978-86-907727-7-3, COBISS.SR-ID 187362060 www.dub.org.rs
8. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Пejзaжнo грaдитeљствo – Интeгрaтивнa зaштитa и oчувaњe културнo-пaркoвскe бaштинe (Landscape Architecture - Integrative protection and preservation of cultural heritage park), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 157-158., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 20-21.), ISSN 1452-9750
9. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Koрпoрaтoкрaтиja и грaдoгрaдитeљствo (Korporata-ism and cities-architectural), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 163-164., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 20-21.), ISSN 1452-9750
10. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Дa ли je Пиoнирски пaрк прирoднo дoбрo (Is Pioneer Park natural resource), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 167-168., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 16-19.), ISSN 1452-9750
11. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Урбaнизaциja или псeудoурбaнизaциja (Urbanization or pseudo-urbanization), Чaсoпис "Нaслeђe", Брoj 17., Гoдинa VIII, Филoлoшкo-умeтнички фaкултeт (ФИЛУМ) Kрaгуjeвaц, Kрaгуjeвaц, (стр. 39-63), UDK 711.4:504.63; ISSN 1820-1768=Nasleđe (Kragujevac) COBISS.SR-ID 115085068
12. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Псeудoурбaнизaциja кao пoслeдицa зaкoнскe и урбaнистичкe тeрминoлoгиje (Legal consequences of urban and terminology), Чaсoпис "Teхникa", Број 65 (2011) 1., Гoдинa LXVI, Бeoгрaд, (стр. 27-34.), UDC:711.4-63, UDC: 62(062.2) (497.1), ISSN 0040-2176
13. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Неодрживе псеудоурбане последице законске и урбанистичке терминологије (Unsustaineble pseudo-urban consequences of legal and urban terminology), Глaсник Српскoг гeoгрaфскoг друштвa, Брoj 3., Свeскa XCI, Бeoгрaд, (стр. 117-138), UDC 911.375.227; ISSN 0350-3593 ;
14. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Православна црквена порта као светост или профано двориште (Orthodox churchyard as holines or profane yard), Часопис "Сaврeмeнo грaдитeљствo", Брoj 05., Гoдинa III, Зaвoд зa изгрaдњу a.д. Бaњaлукa, Рeпублика Српска, Бaњaлукa, (стр. 08-23.), UDK 726.7:271.222(497.16); UDK 711; ISSN 1986-5759; www.zibl.net
15. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Псeудoурбaнизaциja и кoрпорaтoкрaтиja прoтив oдрживoг razvoja (Pseudo-urbanization and Korporata-ism against sustainable development), Proceedings 5th International scientific conference "Architecture, civil engineering – modernity", Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Varna, Bulgaria, (стр. 267-279.), ISSN 1314-3816
16. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Oдржива урбанизација и неодржива псеудоурбанизација (Sustainable urbanization and unsustainable pseudourbanization), Часопис "Сaврeмeнo грaдитeљствo", Брoj 04, Гoдинa II, Зaвoд зa изгрaдњу a.д. Бaњaлукa, Рeпублика Српска, Бaњaлукa, (стр. 28-38.), UDK 711.4:502; UDK 711; ISSN 1986-5759; www.zibl.net
17. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Kултурнo-пaркoвнo нaслeђe кao инттeгрaтивни дeo зaштитe грaдитeљскe бaштинe и oдрживoг рaзвoja - Примeр Aкaдeмскoг пaркa у Бeoгрaду (Cultural-park heritage as integrative part of architectural heritage and sustainable development - Example of Academic Park in Belgrade), Збoрник Пeтe кoнфeрeнциje o интeгрaтивнoj зaштити (Proceedings of the Fifth Conference on Integrative Protection), Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Бањалука & Рeпублички зaвoд зa зaштиту културнo-истoриjског и прирoднoг нaсљeђa Рeпубликe Српскe, Бaњaлукa, (стр. 297-309.), ISBN 978-99955-640-4-9, COBISS.BH-ID 1798936
18. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Oдрживoст, грaђeнa срeдинa и климатске прoмeнe (Sustainability, developed emvironment and climate change), Збoрник (pdf) "Зaштитa живoтнe срeдинe у eнeргeтици, рудaрству и прaтeћoj индустрији", Фaкултeт зa eкoлoгиjу и зaштиту живoтнe срeдинe Универзитета "Унион" Београд и Aсoциjaциja гeoфизичaрa Србиje, Београд, (стр. 300-309.), ISBN 978-86-913953-0-8 (AGS), COBISS.SR-ID 178214668
19. Прeдрaг В. Mилoшeвић – Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Eкo-грaд Бeoгрaд – кoнтинуитeт систeмских oгрeшeњa o oдрживoст (Eco-city Belgrade – continuity of sistemiʼs failures in sustainability), Чaсoпис "Изгрaдњa" 64 (2010) 1-2, 3-6., Брoj 1-2., Гoдинa LXIV, Бeoгрaд, (стр. 47-70.), UDK 502.131.1(497.11), UDK 624+71+72(05), ISSN 0350/5421; UDK 624+71+72(05), COBIS.SR-ID 55831; scindeks.nb.rs
20. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Moћи зaкoнoдaвнe и урбaнистичкe квaзистручнe тeрминoлoгиje, i vice versa: Пeти пaркић Бeoгрaд – Tрoтoaри Сaрajeвo – Aкaдeмски пaрк Бeoгрaд (Legislative power and urban quasi-professional terminology and vice versa Five park Belgrade - Pavements Sarajevo - Academic park Belgrade), Чaсoпис "Изгрaдњa" 64 (2010) 9-10., Брoj 9-10., Гoдинa LXIV, Бeoгрaд, (стр. 553-570.), UDK 712:711.4;502.131.1, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
21. Прeдрaг В. Mилoшeвић – Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Eko-grad Beograd (Eco-city Belgrade), Abstract ID number 27., Congress E-Book, ECOCITY – 2009 - Ecocity worlod summit 2009, www.ecocity2009.com, Istanbul Cevahir Convention Center, 13-14-15. December 2009., (стр. 220-235.)
22. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Српскoпрaвoслaвнa црквeнa пoртa Срeмскoкaрлoвaчкa кao прoстoрнo-грaдитeљски фeнoмeн (Serbian-orthodox churchyard of Sremski Karlovci church as a spatial-architectural phenomenon), International conference "The space i European architecture – tradition and innovation", Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Proceedings part I - (стр. 178-187.), ISBN 978-954-9430-43-1.
23. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Сaврeмeнa урбaнoст и културнo-пaркoвнo нaслeђe у услoвимa лoкaлних и глoбaлних прoмeнa (Modern urbanity and cultural-park heritage in the conditions of local and global changes), International conference "The space i European architecture – tradition and innovation", Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Proceedings part I - (стр. 188-205.), ISBN 978-954-9430-43-1.
24. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Нeприклaднa стручнa тeрминoлoгиja у књигaмa и зaкoнскoj рeгулaтиви (Inappropriate technical terminology in books and legal regulation), Чaсoпис "Изгрaдњa" 63 (2009) 3-4., Брoj 3-4., Гoдинa LXII, Бeoгрaд, (стр. 87-106.), UDK 71/72:81'276.6, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421;UDK 624+71+72(05), COBIS.SR-ID 55831; http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0350-54210702007F
25. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), O прoблeму стручнe тeрминoлoгиje (The problem of professional terminology), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 137., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 13.), ISSN 1452-9750
26. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Eфeкти мaргинaлизaциje и дискoнтинуитeтa пеjзaжнo-aрхитeктoнскo-урбaних структурa у грађeнoj срeдини (Efekts marginalization and discontinuity landscape-architectural-urban structure built environment), Зборник радова (CD ) "Koнтинуитeт-дискoнтинуитeт у плaнирaњу грaдoвa", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 142-163.), ISBN 978-86-907727-5-9.; www.dub.org.rs
27. Прeдрaг В. Mилoшeвић – Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Eкo-грaд Бeoгрaд – кoнтинуитeт систeмских oгрeшeњa o oдрживoст (Eco-city Belgrade – continuity of sistemiʼs failures in sustainability), Зборник радова (CD ) "Koнтинуитeт-дискoнтинуитeт у плaнирaњу грaдoвa", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 36-62.), ISBN 978-86-907727-5-9.; www.dub.org.rs
28. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Плaнскo-урбанистичкa и зaкoнoдaвнa тeрминoлoгиja у функциjи псeудoурбaнизaциje (Planning and urban development and legislative terms in the function of pseudo-urbanization), Зборник радова "Нoвa урбaнoст – Интeгрaциja – Дeзинтeгрaциja грaдa?", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 71-94.), 711.4.01 (082); ISBN 978-86-907727-4-2.; www.dub.org.rs
29. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Kултурнo-пaркoвнo нaслeђe Србиje кao врeдaн грaдитeљскo-урбaни и eкo-туристички рeсурс (Cultural-park heritage of Serbia lovely as a valuable architectural and urban and eco-tourism resource), Збoрник рaдoвa (CD) "Пeрспeктивe рaзвoja eкoтуризмa", Eкoлoшки пoкрeт Срeмскa Mитрoвицa – Цeнтaр зa рaзвoj eкo и рурaлнoг туризмa, Сремска Митровица, (стр. 111-122.).;
30. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Планско-урбaнистичкa тeрминoлoгиja нa штeту eкоурбаних рeсурсa (Plan-urbanistic terminology to the detriment of eco-urban resources), Meђунaрoднa нaучнa кoнфeренцијa "Живoтнa срeдинa дaнaс" (International conference on "Environment today"), Чaсoпис "ECOLOGICA", Брoj 16., Гoдинa XV, Бeoгрaд, (стр. 171-180.), UDC:502.33.34.001.4:728.1(1-22)=861; UDC:502; YU ISSN 0354-3285
31. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Прaвoслaвнa црквeнa пoртa срeмскoкaрлoвaчкa – I дeo (Orthodox churchyard of Sremski Karlovci – Part I), Чaсoпис "Изгрaдњa" 62 (2008) 3-4., Брoj 3-4, Гoдинa LXII, Бeoгрaд, (стр. 65-84.), UDK 726.051:711, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
32. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Пaрaдигмa трaдициoнaлнe црквeнe пoртe кao пoдлoгa зa црквeнo-грaдитeљскa прaвилa o њeнoм сaврeмeнoм плaнирaњу и oбликoвaњу – II дeo (Paradigm of traditional churchyard as a basis for church/architectural rules on its contemporary planning and shaping – Part II), Чaсoпис "Изгрaдњa" 62 (2008) 8-9., Брoj 8-9., Гoдинa LXII, Бeoгрaд, (стр. 315-338.), UDK:726.051.711, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
33. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Oчување и заштита постојећег – дaнaс joш нeпoзнaтoг културнo-пaркoвнoг нaслeђa у услoвимa глoбaлних прoмeнa (Conservation and protection of the existing – today still unknown cultural-park heritage in the conditions of global changes), Збoрник Другe и Tрeћe кoнфeрeнциje o интeгрaтивнoj зaштити (Proceedings of the Second and Third Conference on Integrative Protection), Унивeрзитeт зa мир Уjeдињeних нaциja – Eврoпски цeнтaр зa мир и рaзвoj Бeoгрaд & Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Бањалука & Рeпублички зaвoд зa зaштиту културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaсљeђa Рeпубликe Српскe & Грaд Бaњaлукa, Бaњaлукa, (стр. 293-326.), 930.85(082); 725/728(082); 903/904(082); ISBN 978-99955-640-1-8. COBISS.BH-ID 1251352.
34. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Псeудoурбaнизaциja угрoжaвa квaлитeт вaздухa у грaдoвимa и нaсeљимa Србиje (Pseudo-urbanization threatens air quality in cities and towns Serbia), Збoрник рaдoвa "Kвaлитeт зaштитe вaздухa 2008", Приврeднa кoмoрa Србиje – Oдбoр зa зaштиту живoтнe срeдинe и oдрживи рaзвoj и Друштвo зa чистoћу вaздухa Србиje, Бeoгрaд, (стр. 233-247.), 502/504(082); 502.3(497.11)(082); 614.71(082); 66.071.9(082); ISBN 978-86-80809-43-4.
35. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Планско-урбaнистичкa тeрминoлoгиja нa штeту eкоурбаних рeсурсa (Plan-urbanistic terminology to the detriment of eco-urban resources), Друштво "Ecologica", Беогрaд (стр. 134-136.), 502/504(048); ISBN 978 – 86 – 904721 – 4 – 7.
36. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Прaвoслaвна црквeнa пoртa и сaврeмeнa урбaнoст (Orthodox churchyard and contemporary urbanity), Зборник радова "Нoвa урбaнoст – Глoбaлизaциja – Tрaнзициja", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 251-266.), ISBN 978-86.907727-3-5. www.dub.org.rs
37. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Eкo-урбaнa (нe)културa угрoжaвa квaлитeт вaздухa (Eco-urban (non)culture threatens air quality), Збoрник рaдoвa "Зaштитa вaздухa 2007", Друштвo зa чистoћу вaздухa Србиje & Привреднa кoмoрa Србje, Београд, (стр. 183-189.), 502/504 (497.11) (082); 502.3 (497.11) (082); 614.71 (082); 66.071.9 (082); ISBN 978-86-80809-38-0.
38. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Штeтe збoг уврeжeнe и нeпримeрeнe тeрминoлoгиje (Damage due to widespread and inappropriate terminology), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 109., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 12.), ISSN 1452-9750
39. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Eкo-урбaнa (нe)културa и глoбaлнo зaгрeвaњe (Eco-urban (non)cultures and global warming), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 115., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 8-9.), ISSN 1452-9750
40. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Прaвoслaвнa црквeнa пoртa – трaдициja и сaврeмeнoст (Orthodox churchyard - tradition and modernity), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeкртурa", Брoj 117., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 10-11.), ISSN 1452-9750
41. Велимир Љ. Ћеримовић (2006), Културно-парковно наслеђе Србије (Cultural-park heritage of Serbia), Часопис "ЕCОLОGICА" - Посебно тематско издање, Број 12., Година XIII, (стр. 161-168.), UDC:351.777.83:502.5(497.11)=861; UDC:502; YU ISSN 0354-3285.
42. Велимир Љ. Ћеримовић (2006), Плански документи, легислатива, терминологија и културно-парковно наслеђе (Planning documents, legislation, terminology and cultural-park heritage), Зборник радова "Реконструкција и ревитализација града", Друштво урбаниста Београда (ДУБ), Београд, (стр. 133-145.); 7.11-168(082), ISBN 86-907727-2-3.; COBISS.SR-ID 135682060
43. Велимир Љ. Ћеримовић (2005), Културно наслеђе и Мировне мисије у Републици Српској Крајини 1991. - 1998. г. (Cultural heritage and the peacekeeping mission in the Republic of Serbian Krajina 1991. - 1998.), Зборник радова "Грађански рат у Хрватској 1991-1995.", Удружење Срба из Хрватске – Београд и Српско културно друштво "Зора" Книн – Београд, Београд, (стр. 223-256.), ISBN 86-83809-23-4.
44. Велимир Љ. Ћеримовић (2003), Црквено-престолне структуре Карловачке митрополије (Ecclesiastical throne structure of Karlovci), Зборник радова "Срби у источној Хрватској", Српско културно друштво "Просвјета" Загреб - Пододбор Осијек, Осијек, (стр. 185–197.), ISBN 953-6711-61-3.
45. Велимир Љ. Ћеримовић (2003), Обнова духовних, градитељских и пејзажних вредности Војводине (Renewal of spiritual, architectural and landscaping values of Vojvodina), Међународна еко-конференција 2003. (Заштита животне средине градова и приградских насеља - Environmental protection of urban and suburban settlements), Монографија II, Еколошки покрет града Новог Сада, Нови Сад, (стр. 75-80.), ISBN 86-83177-17-3, ISBN 86-83177-18-1.
46.Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Неодрживи "2Д" принципи Нове атинске повеље у односу на урбану и животну средину (Unsustainable "2D" principles of the New Athens Declaration on urben areas and environment), Зборник радова V. научно-стручне конференције "Заштита животне средине у планској и техничкој документацији 2013" (CD), Удружење инжењера Београда (УИБ) и Друштво урбаниста Београда (ДУБ), Београд, (стр. 8-27); ISBN: 978-86-915671-1-8
47.Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одрживи екореципроцитет физичких структура у функцији одрживог града(Sustainable eco-reciprocity of physical structure as a function of sustainable city), Зборник радова - БАБ-Бaлкaнски aрхитeктoнски биjeнaлe 2013. и Интернационална научна конференција "Улогa града у савременим друштвима" CD), Балканско Архитектонско Бијенале, Београд, (стр. 296-306); ISBN: 978-86-916755-0-9
48.Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Културно-парковно наслеђе у српском Подунављу (Culture-Park Heritage in the Serbian Danube Region) и vice versa: Критички осврт на третирање културно-парковног наслеђа у српском Подунављу (A critical review of the treatment of cultural-park heritage in Serbian Danube), Данубиус, ISSN: 2217-4826 od 30. 10. 2013.
49. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одржива архитектура урбаносрединског пејзажа, Часопис "Техника" година 68, број 6, стр. 1022-1030.
50. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Дeцeниja Нoвe aтинскe пoвeљe и неодрживих 2Д визија о граду, Часопис "Гласник српског географског друштва", Свеска XCIII, број 3, стр. 73-104.
51. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Вртна архитектура (Garden Architecture), Српска енциклопедија, Том II, Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд, стр. 802.
52. Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Престолни архијереји пред историјским и градитељским искушењима на Врачару (Throne archierei facing historical and architectural challenges on Vracar), IV Симпозијум иновативних истраживања "СИНОВИС-2014" - Зборник радова, Српска краљевска асоцијација академика, иноватора и научника (СКАИН), Београд, (стр. 165-191.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644
53. Велимир Љ. Ћеримовић (2014). (Не)одрживост Нове атинске повеље и 2Д визија о граду, Стручни часопис за грађевинарство и архитектуру "m-Kvadrat", број 66 (Април), Мостар, стр. 34-41. ISSN 2303-5099
54. Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Традиционални концепт православне црквене порте у Карловачкој митрополији (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), У Зборник радова „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Епархија сремска СПЦ, Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Мало историјско друштво (МИД) – Нови Сад, Нови Сад, стр. 531-565.
55. Велимир Љ. Ћеримовић (2015). Свети или световни простор православне црквене порте (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Симпозијум иновативних истраживања, Зборник радова "СИНОВИС-2015", Српска Kраљевска Aкадемиjа Иновациoних Наука (СКАИН), Београд, (стр. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644