Православна црквена порта - текстови других аутораНаслов рада Преузмите
Приказ књиге: "Утопија или стварност Патријаршијске порте на Врачару и vice versa: Постмодерна детрадиционализација у Београду" - Проф. др Драгана Василски, часопис "Изградња", Број 7-8, Београд 2014., стр. 375-376.
Три новије цркве београда - три подстицаја развоју српског сакралног градитељства - Александар Кадијевић, часопис "Наслеђе", Број 11, Београд 2010., стр. 113-133.
Стратегије новог српског црквеног градитељства и њихов утицај на непосредно окружење (1990-2012) - Александар Кадијевић, Зборник семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, број 9, Београд 2013., стр. 103-113