Ekourbanizam - objavljeni radoviNalsov rada Preuzmite
Velimir Lj. Ćerimović (2013), Decenija Nove atinske povelje i neodrživih 2D vizija o gradu, Časopis "Glasnik srpskog geografskog društva", Sveska XCIII, broj 3, str. 73-104.
Velimir Lj. Ćerimović (2013), Održiva arhitektura urbanosredinskog pejzaža, Časopis "Tehnika" godina 68, broj 6, str. 1022-1030.
Velimir Lj. Ćerimović (2012), Da li je planirani, projektovani i građeni park kulturno ili prirodno dobro, ili zelena površina, ili ...?, Savremeno graditeljstvo, broj 9., godina IV, Banja Luka, str. 52-67.
Velimir Lj. Ćerimović (2013), Održivi ekoreciprocitet fizičkih struktura u funkciji održivog grada, BAB-Balkanski Arhitektonski Bijenale 2013., Zbornik radova - Internacionalna naučna konferencija 2013. "Uloga grada u savremenim društvima" (CD), Balkansko Arhitektonsko Bijenale, Beograd, str. 296-306.
Velimir Lj. Ćerimović (2013), Neodrživi "2D" principi Nove atinske povelje u odnosu na urbanu i životnu sredinu, Zbornik radova "Zaštita životne sredine u planskoj i projektnoj dokumentaciji - 2013", Udruženje inženjera Beograda (UIB) i Društvo urbanista Beograda (DUB), Beograd, str. 8-27.
Velimir Lj. Ćerimović - Predrag V. Milošević (2010), Eko-grad Beograd - Kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost, Izgradnja, broj 1-2 (januar-februar), godina LXIV, Beograd, str. 47-70.
Velimir Lj. Ćerimović (2011) - (Ne)održivo 2D planiranje struktura urbanog i predeonog pejzaža u uslovima klimatskih promena - Zbornik radova "Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena", Društvo urbanista Beograda, Beograd
Velimir Lj. Ćerimović (2011) - Neodržive pseudourbane posledice zakonske i urbanističke terminologije - Glasnik srpskog geografskog društva, Beograd
Velimir Lj. Ćerimović (2012) - "2D" ili "3D" regulativa, planiranje i upravljanje urbanim i regionalnim prostorom - Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Zlatibor
Velimir Lj. Ćerimović (2010) - Održivost, građena sredina i klimatske promene - Zbornik "Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu i pratećoj industriji", Divčibare, Asocijacija geofizičara Srbije